Quien recuerda que hace 68 años fueron ejecutados, a finales del mes de marzo de 1943, la mayor parte de los miembros del primer comité regional de la Federación Ibérica de Jóvenes Libertarios (FIJL) de Cataluña?
Este primer comité de la FIJL estaba encabezado por Joaquim Pallarès y Tomás, nacido en 1923 en L'Hospitalet de Llobregat, de corta (sólo 20 años) pero intensa vida.

Todo empezó el día 8 de marzo Todo empezó el día 8 de marzo de 1943 con la detención de una docena de miembros del grupo. Dos semanas después, concretamente el día 24, se realizó uno de esos grotescos juicios sumarísimos en los que los acusados ​​ya estaban sentenciados a muerte antes del inicio de la sesión.

El día 29 fueron ejecutados en garrote vil, en la cárcel Modelo de Barcelona, nueve miembros del grupo: Joaquim Pallarès Tomás, Francisco Alvárez Rodríguez, Fernando Ruiz Fernández, Benedicto sauté Martí, Joan Aguilà Mompart, Bernabé Argüelles Depaz, Francisco Atares Agustín, José Sierra López y Pedro Tressols Meix.

Dos días después subido al patíbulo tres compañeros: José García Navarro, Vicenç Martínez Fuster y Joan Pelfort Tomás.

Solo salvaron la vida cinco miembros del grupo: Vicente Iglesias, José Urrea, Manuel García, Rafael Olalde e Hilario Fondevilla.

Todo fue muy rápido, listo en sólo tres semanas: detenidos el día 8, juzgados el 24 y ejecutados el 29 y 31. Era el mes de marzo de 1943, «Quarto Año de la Victoria«.

Por Joan Ventura

__________

68è aniversari de l’execució dels membres del primer comitè de la Federació Ibèrica de Joves Llibertaris (FIJL)

Qui recorda que ara fa 68 anys van ser executats, a finals del mes de març del 1943, la major part dels membres del primer comitè regional de la Federació Ibèrica de Joves Llibertaris (FIJL) de Catalunya?

Aquest primer comitè de la FIJL estava encapçalat per Joaquim Pallarès i Tomàs, nascut l’any 1923 a l’Hospitalet de Llobregat, de curta (només 20 anys) però intensa vida.

Tot va començar el dia 8 de març de 1943 amb la detenció d’una dotzena de membres del grup. Dues setmanes després, concretament el dia 24, es va realitzar un d’aquells grotescos judicis sumaríssims en què els acusats ja estaven sentenciats a mort abans de l’inici de la sessió.

El dia 29 foren executats a garrot vil, a la presó Model de Barcelona, nou membres del grup: Joaquim Pallarès Tomás, Francisco Alvárez Rodríguez, Fernando Ruiz Fernández, Benet Sauté Martí, Joan Aguilà Mompart, Bernabé Argüelles Depaz, Francisco Atares Agustín, Josep Serra López i Pere Tréssols Meix.

Dos dies després van pujat al patíbul tres companys més: José García Navarro, Vicenç Martínez Fuster i Joan Pelfort Tomàs.

Solament van salvar la vida cinc membres del grup: Vicente Iglesias, José Urrea, Manuel García, Rafael Olalde i Hilario Fondevilla.

Tot va anar molt ràpid, enllestit en només tres setmanes: detinguts el dia 8, jutjats el 24 i executats el 29 i 31. Era el mes de març de 1943, “Quarto Año de la Victoria”.