Bombarda Edicions acaba d'editar el llibre Pensar la utopía en la acción – Trazas de un anarquista heterodoxo, d’Octavio Alberola, en el qual l'autor ha reunit una selecció dels seus articles i textos escrits des dels seus primers anys de militància anarquista a Mèxic fins al dia d'avui. El llibre consta de dues parts: la primera, En el Exilio y la clandestinidad (1950-1962), i la segona, En la “Transición” i la “Democracia”.

Octavio Alberola

Pensar la utopia en la acción

Trazas de un anarquista heterodoxo

Bombarda Edicions

Octavio Alberola

Pensar la utopia en la acción

Trazas de un anarquista heterodoxo

Bombarda Edicions

Bombarda Edicions acaba d’editar el llibre Pensar la utopía en la acción – Trazas de un anarquista heterodoxo, d’Octavio Alberola, en el qual l’autor ha reunit una selecció dels seus articles i textos escrits des dels seus primers anys de militància anarquista a Mèxic fins al dia d’avui. El llibre consta de dues parts: la primera, En el Exilio y la clandestinidad (1950-1962), i la segona, En la “Transición” i la “Democracia”.

Per a l’autor, “pensar la utopia és pensar una societat fundada en l’anarquia, perquè només rebutjant l’autoritat és possible la llibertat, la igualtat i la fraternitat”, i pensar- la “en l’acció” és per haver-ho fet durant el seu exili a Mèxic, on va participar en lluites socials i va col·laborar amb el Moviment 26 de Julio en la lluita contra la dictadura del general Batista a Cuba. I també per haver continuat fent-ho en incorporar-se el 1962 a la lluita clandestina antifranquista fins a la mort de Franco el 1975. Com després, ja a la vista de tots, en la denúncia de l’anomenada “Transició a la democràcia” que “ha culminat avui en la regentada pels hereus del franquisme”.

És veritat que “no sempre el que es pensa i es diu correspon al que es fa i es viu”, com precisa l’autor; però, en aquest cas, “les traces recollides en aquest llibre testimonien aquesta temptativa de coherència entre pensament i acció”, i mostren que, tot i que “Franco morís de vell al llit, i pogués deixar-ho tot ‘lligat i ben lligat’ perquè la ‘transició’ es produís sense ruptura institucional”, ni Espanya ni el món són avui el que eren llavors…

Per aquest motiu l’autor considera que, “la decisió de ser conseqüent amb l’ideal llibertari” hagi estat “coherent i pertinent. Tant des del punt de vista ètic com històric; perquè aital actitud responia a les mateixes inquietuds que després han manifestat quants i quantes tracten d’orientar la història per un camí veritablement emancipador”. I també perquè “cada vegada més l’anarquisme és pensat i viscut com una actitud de refús de tota forma d’autoritat i d’exercici de la llibertat, i, en conseqüència, de refús de tota forma de dogmatisme i sectarisme que és el propi de totes les ideologies i doctrines. Com també de refús a les etiquetes, símbols i rituals, ídols, Mesíes i Gurús. En aquest sentit, pensar la utopia en l’acció, m’ha afirmat més en l’anarquia que en l’anarquisme -aquest anarquisme que no accepta el qüestionament i que es considera un corpus doctrinal… Per això, si llavors ja era un anarquista heterodox, ara ho sóc encara més…”

www.issuu.com/lavern/docs/pensar_la_utop_a_en_acci_n__a5_/1

www.fvillagrasa.wix.com/villagrasa

Per a la versió paper (10 €, enviament inclòs) s’ha de sol·licitar a:

bombarda.edicions@gmail.com

Octavio Alberola

Pensar la utopía en la acción

Trazas de un anarquista heterodoxo

Bombarda Edicions

Bombarda Edicions acaba de editar el libro Pensar la utopía en la acción – Trazas de un anarquista heterodoxo, de Octavio Alberola, en el que el autor ha reunido una selección de sus artículos y textos escritos desde sus primeros años de militancia anarquista en México hasta el día de hoy. El libro consta de dos partes: la primera, En el Exilio y la clandestinidad (1950-1962), y la segunda, En la “Transición” y la “Democracia”.

Para el autor, “pensar la utopía es pensar una sociedad fundada en la anarquía, porque sólo rechazando la autoridad es posible la libertad, la igualdad y la fraternidad”, y pensarla “en la acción” es por haberlo hecho durante su exilio en México, en donde participó en luchas sociales y colaboró con el Movimiento 26 de Julio en la lucha contra la dictadura del general Batista en Cuba. Y también por haber continuado haciéndolo al incorporarse en 1962 a la lucha clandestina antifranquista hasta la muerte de Franco en 1975. Cómo luego, ya a cara descubierta, en la denuncia de la llamada “Transición a la democracia” que “ha culminado hoy en la regentada por los herederos del franquismo”.

Es verdad que “no siempre lo que se piensa y se dice corresponde a lo que se hace y se vive”, como lo precisa el autor; pero, en este caso, “las trazas recogidas en este libro testimonian de esa tentativa de coherencia entre pensamiento y acción”, y muestran que, a pesar de que “Franco muriera de viejo en la cama y pudiera dejar todo ‘atado y bien atado’ para que la ‘transición’ se produjera sin ruptura institucional”, ni España ni el mundo son hoy lo que eran entonces…

De ahí que autor considere que, “la decisión de ser consecuente con el ideal libertario” haya sido “coherente y pertinente. Tanto desde el punto de vista ético como histórico; puesto que una tal actitud respondía a las mismas inquietudes que después han manifestado cuantos y cuantas tratan de orientar la historia por un camino verdaderamente emancipador”. Y también porque “de más en más el anarquismo es pensado y vivido como una actitud de rechazo de toda forma de autoridad y de ejercicio de la libertad, y, en consecuencia, de rechazo de toda forma de dogmatismo y sectarismo que es lo propio de todas las ideologías y doctrinas. Como también de rechazo a las etiquetas, símbolos y rituales, ídolos, Mesías y Gurús. En este sentido, pensar la utopía en la acción, me ha afirmado más en la anarquía que en el anarquismo -ese anarquismo que no acepta el cuestionamiento y que se considera un corpus doctrinal… Por ello, si ya era entonces un anarquista heterodoxo, ahora lo soy aún más…”

www.issuu.com/lavern/docs/pensar_la_utop_a_en_acci_n__a5_/1

www.fvillagrasa.wix.com/villagrasa

Para la versión papel (10 € incluido el envío) se debe solicitar a:

bombarda.ediciones@gmail.com


Fuente: Editorial Bombarda