Salvador SEGUÍ (1887-1923) : Anarquisme i sindicalisme.

Conferència pronunciada per Salvador Seguí al castell-presó de La Mola de Maó, el 31 de desembre de 1920. ANARQUISME I SINDICALISME

És creença general que el Sindicalisme no significa res. Els equívocs que al voltant d’aquesta negació s’han format són tants, i alguns de tal magnitud, que convé, cal, d’una vegada per sempre, desfer-los, destruir-los.Salvador SEGUÍ (1887-1923) : Anarquisme i sindicalisme.

Conferència pronunciada per Salvador Seguí
al castell-presó de La Mola de Maó,
el 31 de desembre de 1920.
ANARQUISME I SINDICALISME

És creença general que el Sindicalisme no significa res. Els equívocs que al voltant d’aquesta negació s’han format són tants, i alguns de tal magnitud, que convé, cal, d’una vegada per sempre, desfer-los, destruir-los.

Que el Sindicalisme no és res, no seria res, sense l’espiritualitat irradiada de l’anarquisme, com afirmen alguns, és condicionalment veritat. Però només condicionalment.

Què és l’anarquisme.
Anarquisme és una gradació del pensament humà. Diríem, millor, que és la gradació més alta del pensament humà És una conseqüència lògica de les diverses fases que, a través del temps, han patit les idees, passades pel sedàs del sentiment.
Totes les idees no són res sense els homes que les creen. Si els homes no les creessin no existirien. Per tant, doncs, les idees han estat determinades pels homes.
L’anarquia, repetim-ho, no és anterior a l’home, perquè si fos així, els anarquistes deixarien de ser, espiritualment i moralment, el que foren i el que són, per retre culte fanàticament al sobrenatural.
En aquest cas no es diferenciarien els principis anàrquics dels principis deistes.
I, precisament, perquè les idees són creades per l’home, concebudes per l’home, tenen consistència i valor humà. En cas contrari, ja ho hem dit, res no serien ; res no valdrien. Serien, sí, un valor negatiu. Serien una negació de la consciència dels homes. Concretem.
Qualsevol idea que no passi o no hagi passat pels processos de l’evolució no és més que elucubracions mentals.
L’anarquisme degué passar per aquest procés evolutiu que parlem. Si no fos així, no es concebria l’anarquia com a manifestació humana. Hem de tenir en compte també una altra cosa. Que totes les idees, tant les més modestes com les més agosarades, han patit aquest procés d’evolució. Ho demostra el fet que ni una sola de les concebudes ha estat portada a la pràctica, s’ha plasmat en realitats, en la seva concepció primitiva, en la seva integritat i puresa. Així les religions ; totes les concepcions filosòfiques, econòmiques ¡ polítiques. Així les nostres idees.
Fins i tot algunes, de la concepció a la realització, han deixat en el trànsit bocins dels seus principis.
Ara bé com amb més fe Iluitem i com més integrament sigui plantejada la lluita, més aviat i més feliçment s’arribarà a la realització de les idees. Al contrari, tardaran més a realitzar-se com més indiferents siguem.
Però tingueu en compte també, no ho oblideu, perquè el desengany seria funest, que les idees perden la integritat de la concepció originària de la mateixa manera que totes les idees es bifurquen, per tal que es pugui dur a la pràctica, més o menys tard, pels nous camins oberts, el de realització més immediata.
Una idea pot donar marge a noves concepcions ideològiques ; a noves exposicions. Pot ser motiu per crear organitzacions que, basant-se en la concepció espiritual de la mateixa idea, en creï de noves. I encara que fonamentalment no siguin les mateixes, no es poden diferenciar en res.

Això passa amb el Sindicalisme. Perquè l’anarquisme, assentant aquesta afirmació, donà lloc al Sindicalisme.
El Sindicalisme és la base, l’orientació econòmica de l’anarquisme. Diguem que n’és la concepció. L’anarquia no és un ideal de realització immediata.
No el limita res. Per la seva extensió espiritual, és infinit. Per a la seva implantació, no té lloc ni temps. En l’ordre social de les idees, els homes no aconseguiran dominar-lo mai.
Fem una altra afirmació referent a l’anarquisme, i és :
que essent la concepció ideal de la vida dels homes, no arribarà a tenir realització, perquè és una perfecció tal del pensament que per tenir-ne li cal passar per les fases del definitiu.
Al contrari del que ha passat amb les religions positives, que donaren formes tangibles a tot allò que es proposaren que en tingués, l’anarquisme, pels motius abans exposats, no ho pot fer.
Admetent que l’anarquisme, a través dels temps, pogués ser una realitat, no dubteu que abans donarà marge a la creació d’altres concepcions i altres escoles, nades, evidentment, de la concepció primitiva de la idea.
L’anarquisme no arribarà a fer-se realitat en la seva veritable filosofia. Seria tant com definir-lo i limitar-lo. I això, no.
L’anarquisme no té un origen material. No neix en un punt per morir en un altre. És propi de la intel•ligència i del sentiment. És la suma, com dèiem, de perfeccions humanes.
Per això, Anarquisme és ja Individualisme. De la mateixa manera que aquell ideal en la seva integritat és individualista, hi ha també la concepció col.lectivista que accepta les coses més fàcilment realitzables de l’anarquisme.
És innegable, per tant, que la nostra organització, que el Sindicalisme, és fill espiritual de l’Anarquisme.
I quin significat té el Sindicalisme ?
Històricament, és el resultat i una condensació del procés del pensament ; ideològicament, és la condensació del pensament, al qual donaren vida els companys de la Internacional ; pràcticament, és l’arma, és l’instrument de l’anarquisme per dur a la pràctica allò més immediat de la seva doctrina.
Diuen que el Sindicat no és res. Es nega el valor del Sindicat. Aquesta afirmació és un error. El Sindicat és. És cervell i braç. No es pot comprendre l’un sense l’altre.
Crec que els anarquistes poden estar orgullosos, si el Sindicalisme i el seu instrument, el Sindicat, plasmen en realitat alguna o algunes de les concepcions de l’anarquisme. El Sindicalisme tendeix a usufructuar les prerrogatives que li són pròpies en l’ordre social.
És clar que Sindicalisme no és Anarquisme. Però sí que és una gradació de l’anarquisme.
També es diu que el Sindicalisme no té idees pròpies. No és cert.
És un error més, en una altra afirmació.
En els Congressos celebrats en els anys 1910, 15, 16, 18 i 19, el Sindicalisme arriba a precisar que s’emparà dels instruments de treball i quan es parla de la idea pràctica del comunisme, es diu que això és Anarquisme. Sí, bé. Però, de quins instruments es valdria l’anarquisme per tal d’aconseguir la realització del seu postulat econòmic ? Del Sindicat, oi ?
L’anarquisme donà ànima i esperit al sindicalisme. Però que ningú no dubti que el sindicalisme és una promesa i una garantia per a la precipitació de les idees anarquistes.
Qui nega que el Sindicalisme planteja i resol el problema econòmic, problema dels problemes ? Qui gosarà negar que el sindicalisme revolucionari i llibertari, en la seva concepció econòmica, qui dubtarà, qui negarà, repeteixo, que sigui l’auxiliar poderós i eficaç de l’anarquisme ?
Heus aquí la virtualitat del Sindicalisme. Per aquesta raó no estem d’acord amb els socialistes. Ells fan homes que no creuen en la seva personalitat.
Els socialistes, amb l’obra que realitzen, retarden el moment de la possessió integral de les prerrogatives socials de l’home. Mentre hi hagi qui cregui que els problemes no els hem de resoldre per ell mateix, davant ell mateix, sinó que la seva solució depèn dels altres, l’home no farà mai res. Qui cregui en l’organització estatal, és un esclau.
La virtut del sindicalisme, com que té idees pròpies, és rellevar i substituir els factors del capitalisme i de la burgesia.
L’organització professional del Sindicalisme, orientat en un sentit revolucionari i llibertari, s’apropa a l’anarquisme.
Sindicalisme és l’agrupació natural dels elements d’una mateixa professió. Aquest no solament substituirà els valors burgesos i capitalistes dels quals he parlat abans, sinó que donarà garanties de moralitat i personalitat no donades, fins ara, per cap règim burgès.
En Sindicalisme, diguem-ho ja, és l’avançada de l’anarquisme.
Els anarquistes en els Sindicats. Tasca a realitzar.

Alguns anarquistes, quan creuen que l’organització no ha de ser estatal, què proposen ? Diran que fer pràctiques d’anarquisme per arribar a una gairebé perfecció. ¿i no pot ser, no podria ser, que els companys del 68 i del 73, en els seus Congressos, i malgrat les seves manifestacions sectàries, preveiessin i comprenguessin que l’aspecte econòmic de l’anarquisme tingués una realització immediata ? Jo crec que sí.
Certs aspectes dels problemes que planteja l’anarquisme poden realitzar-se.
Qui, si no els treballadors, estaven en condicions de comprendre noves concepcions del pensament ? Qui, si no els treballadors, poden dur a terme un moviment de renovació ?
Però dubto que hi hagi algú que cregui assistir a la derrota dels valors econòmics del món capitalista i burgès : que assisteixi a l’esfondrament de les falses i velles concepcions burgeses també, substituint valors i concepcions amb els problemes que en la seva integritat planteja dels problemes parcials de l’anarquisme.
La missió dels anarquistes està en els Sindicats per vetllar per la seva vida i orientar-los.
No desemparant l’acció sindical més influència exerciran ; més llibertàries seran les organitzacions ; abans apressaran l’adveniment d’una societat nova.
Els anarquistes han de fer pràctica de la concepció anarquista dins els Sindicats. L’allunyament dels anarquistes de les agrupacions professionals és un suïcidi. Tot pot i cal que es faci dins els Sindicats.
De cap manera no vol dir això que aquells dissolguin els grups que tinguessin constituïts. No ; de cap manera. Al contrari, poden integrar els Sindicats. Quan més influència exerceixin, més Anarquisme i anarquistes faran. Avui no espanta, com en altre temps, l’anarquisme, i això es deu als treballs de convenciment realitzats. Gràcies a la influència exercida pels anarquistes, va poder donar-se el cas que l’organització sindicalista acceptés, en els Congressos Regional de Catalunya i Nacional dels anys 1918 i 1919 respectivament, la declaració concloent que ens dirigíem a la conquesta del comunisme llibertari, cosa que potser hauria estat rebutjada l’any 1914 per l’allunyament dels anarquistes de les organitzacions.


Fuente: Valencia LLibertaria